بازسازی سیستم لوله کشی ساختمان

بازسازی ساختمان بخش تاسیسات
شاید تاسیسات خانه شما قدیمی شده باشد و بخواهید تاسیسات خانه خود را نو نوار کنید. زمانی که خانه ای بازسازی می شود یا خانه ای در حال ساخت می باشد یکی از مهمترین دغدغه های مالک ساختمان سیستم گرمایشی و سرمایشی آن می باشد.

بازسازی تاسیسات مکانیکی ساختمان